Mi a teendő, ha a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett nem fizet?

Az édesanya azzal a problémával fordult a Veritas Jogcsomaghoz, hogy nehéz anyagi körülmények között egyedül neveli két kiskorú gyermekét. A volt férje eddig rendesen fizette a bíróság által megállapított gyermektartásdíjat, de kb. három hónapja nem érkezik meg a pénz. Néhány napja jutott az édesanya tudomására, hogy volt férje felmondta az albérletet, és ismeretlen helyre költözött. Azt kérdezi, hogy most mit tehet.

A felvetett probléma kapcsán fontos lehet, hogy tisztában legyünk a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésének szabályaival, ami átmeneti segítséget nyújthat abban az esetben, ha a fizetésére kötelezett személy a gyermektartásdíjat nem fizeti meg időben. Ebben az esetben - a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett (példánkban az apa) visszafizetési kötelezettségével - az állam folyósítja a megállapított összeget.

A gyermektartásdíjra jogosultnak, az édesanyának ilyen esetben először a bírósághoz kell fordulnia, és ott kell kérnie a gyermektartásdíj végrehajtását. Ha az édesanya tehát a bíróságtól kéri a gyermektartásdíj végrehajtását és a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett (példánkban az apa) munkabérére, más rendszeres jövedelmére, illetve egyéb vagyonára vezetett végrehajtás eredménytelen volt, a lakóhely szerint illetékes gyámhivatalhoz fordulhat és ott kérheti a tartásdíj megelőlegezését.

A gyámhivatalnak meg kell győződnie a gyermektartásdíj átmeneti - legalább 6 havi - behajthatatlanságáról. A gyámhivatal megvizsgálja, hogy a gyermeket gondozó személy (esetünkben az édesanya) képes-e a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani. A jogszabály nem határozza meg a tartás elvárható körülményeit, a gyámhatóság saját belátása szerint dönthet a szükséges tartás megvalósulásának vagy hiányának megállapításáról. A gyermektartásdíj megelőlegezésének további feltétele az is, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem összege ne érje el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. (Ez jelenleg 57.000 Ft.)

Amennyiben a gyámhivatal a gyermektartásdíj megelőlegezéséről határoz, úgy a bíróság által megállapított összeget, százalékos marasztalás esetében az alapösszeget előlegezi meg. Ha a gyermektartásdíj megelőlegezését megállapítják, az a kérelem benyújtásától esedékes. A folyósítás időtartama a kérelem benyújtásának napjától az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig, legfeljebb azonban három évig tart. Indokolt esetben a megelőlegezés folyósítása - egy alkalommal - legfeljebb további három évre ismételten elrendelhető, kivéve ha a kötelezettel (az apával szemben) a megelőlegezett gyermektartásdíj adók módjára történő behajtása 3 éven át nem jár eredménnyel.

A gyermektartásdíj alapját képező juttatások:

Munkabér - A tartásdíj alapja elsősorban a tartásra köteles személy részére a bérköltség (alapbér, bérpótlék, kiegészítő fizetés, prémium, jutalom, 13. és további havi fizetés stb.), illetőleg a rendszeres személyi juttatás (alapilletmény, illetménykiegészítés, illetménypótlék, egyéb kötelező pótlék, 13. havi illetmény stb.) címén juttatott összes járandóság, valamint a személyi jellegű egyéb kifizetésként, illetőleg nem rendszeres személyi juttatásként járó egyéb jövedelem (végkielégítés, betegszabadság idejére járó díjazás, túlóra, ügyeleti díj, távolléti díj stb.).

Nem képezi a tartásdíj alapját a költségtérítés, étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás, illetve a hasonló jellegű egyéb járandóság.

A tartásdíj megállapításánál, valamint kifizetésénél a jövedelmet terhelő adó (adóelőleg), nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj, és munkavállalói járulék levonása után fennmaradó összeget kell alapul venni.

Nyugdíj - A nyugellátásból levont gyermektartásdíj maximum a nyugdíj összegének 50%-ig terjedhet.

Táppénz - A baleseti járadékból, a baleseti táppénzből, a táppénzből, a gyermekgondozási díjból, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyből legfeljebb 33%-ot lehet gyermektartásdíj fejében levonni.

Munkanélküli segély - A munkanélküli ellátásból (munkanélküli járadékból, nyugdíj előtti munkanélküli segélyből, keresetkiegészítésből, és keresetpótló juttatásból) legfeljebb 33%-ot lehet levonni a tartásdíj fejében.

Megjelenés: 2009 év


kreatív jogi csomag, válás, végrendelet, együttélés, éltársi kapcsolat, munkajog, albérlet, lakásbérlet, helységbérlet, ingatlan adás-vétel, jogi csomag, jogcsomag, szerződés, jogász, ügyvéd, mediáció, házasság, munkaszerződés, jogsegély szolgálat, ügyvédi tanácsadás, jogi tanácsadás, szerődésminta, iratminta, tartási szerződés, tartás Hasznos jogi információk laikus nyelven. válás, végrendelet, munkajog, albérlet, ingatlan adás-vétel, mediáció, veritas, hírek www.joeboka.com